از چه طریق با شرکت آشنا شده اید؟  
نام ونام خانوادگی نام پدر
شماره ملی: شماره شناسنامه
محل تولد: تاریخ تولد
مثال:1359/11/29
تلفن همراه تلفن ضروری
آدرس ومحل سکونت
تلفن ایمیل
آدرس محل کار قبلی تلفن محل کار قبلی
جنسیت وضعیت نظام وظیفه
چنانچه نیاز باشد کوتاه مدت و یا بلند مدت به ماموریت های داخل و یا خارج از کشور اعزام شوید ،آیا به لحاظ خانوادگی و یا فردی محدودیت خاصی دارید؟
                                                                 آیا می توانید تضمین لازم را به صورت چک و یا سفته جهت ایفای تعهد استخدام تامین نمائید؟
       
مشخصات کلی
وضعیت تاهل
وضعیت تحصیلی
دوره های آموزشی
سوابق کاری
مهارت ها
معرفین
مرحله بعدی